Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.natulio.pl/sklep ma na celu przekazanie informacji związanych z procesem  składania zamówień na Produkty dostępne w sklepie internetowym www.natulio.pl/sklep, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży , uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.natulio.pl/sklep oferuje pakowane produkty liofilizowane, prowadzony jest przez Natulio sp. z o.o. posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Promienistych 5/29, 31-481 Kraków , oraz adres poczty elektronicznej: biuro@natulio.pl NIP: 9452194898, REGON: 364493704, KRS:0000619242.

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania  (co dalej doprecyzowuje definicja : Konto)

1.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

1.4. Natulio sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do powyższego przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty , niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Do dokonywania zamówień niezbędne  jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.6. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

 

 • § 2 DEFINICJE:

2.1 Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. Klient , Usługobiorca- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego born2be.pl , w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

2.3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

2.4. Konto – spersonalizowany (indywidualną nazwą i hasłem) i nieodpłatny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień. Klient ma prawo bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@natulio.pl

2.5. Produkt – artykuł sprzedawane przez Natulio sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowewgo

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Klientem

2.7. Sklep – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.natulio.pl/sklep

2.8. Cena- cena zamieszczona przy każdym produkcie jest wartością brutto (z podatkiem VAT), wyrażona w polskich złotych, nie uwzględnia kosztów logistycznych- czyli dostarczenia produktu do Klienta.

2.9. Całkowity koszt zamówienia – cena produktów wybranych w Sklepie wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności

2.10. Sprzedający ,Usługodawca – Natulio sp.z o.o. ul. Promienistych 5/29, 31-481 Kraków , NIP: 9452194898, REGON: 364493704, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000619242.

2.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, służącą korzystaniu z niego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji

2.13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedającym

 

 • § 3 REJESTRACJA:

3.1. W celu zakupu Produktów w Sklepie, Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie jego możliwości.

3.2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie.

3.3. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

3.4. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3.5. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz hasła, imienia i nazwiska oraz pełnego adresu (miejscowość, kod pocztowy, numer ulicy, ewentualnie numer mieszkania), zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania, odstąpienia i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

3.6. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Produktów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie

 

 • § 4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA i JEGO REALIZACJA

4.1. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Produkty, jak również pokrycie kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty, czyli całkowitego kosztu zamówienia.

4.2. Możliwość składania zamówienia jest dostępne siedem dni w tygodniu, przez całą dobę i następuje poprzez wykonanie kolejno czynności:

 • wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 • zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany,
 • podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany
 • kliknięcia przycisku „zrealizuj zamówienie” (lub równoznaczny).
 • Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z podsumowaniem zamówienia i prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.
 • czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

4.3. Sprzedający dostarcza Klientowi Produkt objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub wystawionej na życzenie Klienta niebędącego Konsumentem faktury VAT. Do jej wystawienia, Klient uzupełnia dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Klient taki wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.

4.4. W przypadku ograniczonej dostępności Produktu, Usługobiorca poinformuje Klienta o braku Produktu lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Produktu lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane, zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonego całkowitego kosztu zamówienia.

 

 • § 5 TERMINY

5.1. Zamówienie dokonane przez Klienta zostanie automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty całkowitego kosztu zamówienia w terminie 7 dni od daty złożenia tego zamówienia.

5.2. Terminy dostaw standardowo opierają się na informacjach dostarczonych przez podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe wymienione w §7.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane opieszałością czy problemami tychże podmiotów.

5.3. Realizacja zamówienia przez Natulio sp. z o.o. następuje do 3-ech dni roboczych od momentu otrzymania informacji o prawidłowym przebiegu płatności (zaksięgowanie na rachunku bankowym Usługodawcy)

5.4. W przypadku niezrealizowanej wysyłki z powodu ograniczonej dostępności produktu, nastąpi zwrot całkowitego kosztu zamówienia w terminie do 7 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia Usługodawcę.

 

 • § 6 FORMY PŁATNOŚCI

6.1. Podczas składania zamówienia Klient, który dokonał Rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

 • Płatność przelewem lub kartą kredytową na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Raiffeisen Bank Polska S.A. rachunek nr 49175000120000000038965867, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

 • Płatność przy pomocy płatności elektronicznej DotPay (dotpay.pl) lub innego wymienionego podczas składania zamówienia przez Klienta  systemu płatności elektronicznej.

6.2. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski i może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Natulio sp.z o.o.

6.3. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 

 • § 7 DOSTAWA

7.1. Następuje po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Produktu zamieszczoną na stronie Sklepu (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Produktu).

7.2. Dostawa Produktów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w procesie składania zamówienia i co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:

 • Kurier – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
 • Paczkomaty – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
 • Poczta Polska Kurier 48 – zaplanowany termin dostawy do 2 dni roboczych

7.3. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, które wyniknęły z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

7.4. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki. W przypadku przesyłki uszkodzonej w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Usługodawcę o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@natulio.pl

7.5. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki, zostanie ona zwrócona do Usługodawcy. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem przesyłki, zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z pełnowartościowym i nieuszkodzonym Produktem do Natulio sp.z o.o.

 

 • § REKLAMACJA i TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać:

8.1.1.  pisemnie na adres: ul.Promienistych 5/29 , 31-481 Kraków.

8.1.2. w formie elektronicznej na adres: biuro@natulio.pl

8.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, ustawowo nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

 

 • § 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

9.1.1.  pisemnie na adres: ul. Promienistych 5/29 , 31-481 Kraków.

9.1.2.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@natulio.pl

9.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

9.3. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Natulio sp.z o.o. zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy i płatności. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

9.4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkty, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.

9.5. Natulio sp.z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Produktów od Konsumenta.

9.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu – Produkt dostarczany jest przez Natulio sp. z o.o. w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu opakowania nie można dokonać zwrotu ze względów higienicznych.

9.7. Usługodawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 • § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu działalności Usługodawcy, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu, czy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom Sklepu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację w serwisie Sklepu.

 

 • § 11 DANE OSOBOWE, COOKIES

11.1.  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

11.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Natulio sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-481), ul. Promienistych 5/29, NIP: 9452194898, REGON: 364493704, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000619242.

11.3. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich (poza firmami kurierskimi/pocztowymi oraz pośredniczącymi w płatnościach)

11.4.  Dane osobowe Klientów dokonujących płatności za nabywane Produkty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych są przekazywane za zgodą Klientów.

11.5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, (jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Klienta zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu – wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

11.6. Dane osobowe Klientów znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji zamówienia wykonywanego w ramach Sklepu.

11.7. Korzystając ze Sklepu Klient wyraża zgodę na zapis plików cookies (korzystanie z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na górze strony. Zapis plików cookies następuje wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

11.8. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Natulio sp. z o.o. statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

11.9. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

 • § 12 RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Natulio sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Promienistych 5/29 , 31-481 Kraków. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres firmy Natulio sp. z o.o. lub email: biuro@natulio.pl  
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji.

4. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym. 

5. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 • § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

12.2. Natulio sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu na przykład w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu lub innych przyczyn.

12.3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

12.5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Natulio sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.